Prešovský kraj

ZARIADENIE PRE SENIOROV AEVITAS, PČOLINÉ

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom a kompletným poskytovaním sociálnych služieb. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia. Zabezpečujú voľno-časové aktivity pre klientov, ktoré vychádzajú z ich potrieb, schopností a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj kognitívnych, psychických, sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa pod dohľadom odborných pracovníkov.

2
1
3
zahrada web
lavicka web
cukrovi web

ZARIADENIE PRE SENIOROV A ZOS KEŽMAROK

Zariadenie je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jeho zriaďovateľom je mesto Kežmarok. Je situované v širšom centre mesta, okolie areálu tvorí krásny park s lavičkami a altánkami. Je to dvojposchodová budova vybavená výťahom. Každodenné aktivity pomáha klientom zvládať tím 63 zamestnancov. Cieľom je vytvoriť klientom príjemné a podnetné prostredie.

ZARIADENIE PRE SENIOROV NÁRUČ, PREŠOV

Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu seniorom v rámci celoročnej pobytovej služby a v dennom stacionári. Okrem základných sociálnych a ošetrovateľských úkonov poskytuje pre ubytovaných aj sociálnu rehabilitáciu, športové aktivity a širokú ponuku kultúrno-spoločenských a záujmových činností. Záujemcom ponúkajú špecifickú mikroklímu v soľnej jaskyni, v ktorej blahodarne pôsobí farebná svetelná terapia, relaxačná hudba a šumenie padajúcej vody. Pobyt vo voňavom prostredí pri svetle a hudbe si môžu užiť v multisenzorickej miestnosti a zmysluplne tvoriť v keramickej dielni. V rámci partnerstiev spolupracujú so zástupcami škôl, dobrovoľníkmi, nadáciami a verejnoprávnymi inštitúciami, s ktorými pripravujú aktivity v exteriéroch zariadenia. Pri skvalitňovaní služieb pomáhajú aj študenti sociálnych a zdravotníckych odborov, pre ktorých zriadili školiace stredisko.

1
2
3
budova web
party web
skupina web

SENIOR DOM SVIDA SVIDNÍK

Verejný poskytovateľ sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je organizáciou s právnou subjektivitou. Život v domove dôchodcov je pestrý a hodnotný. V areáli ústavu majú klienti možnosť si vypestovať zeleninu pre vlastnú potrebu, okrem toho bola vybudovaná aj ošipáreň. V zariadení sa nezabúda ani na kultúrny život obyvateľov. Snažia sa každý deň dať prijímateľom svoj čas, starostlivosť, spoločnosť a pomoc.

budova dve web
altan web
budova web

HUMANITÁR, N.O. PREŠOV

HUMANITÁR, nezisková organizácia ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb sa stala v roku 2006 prevádzkovateľom Domova sociálnych služieb a Domova dôchodcov v Spišskom Štiavniku, kde poskytovala sociálne služby ľuďom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom je poskytovať  v regióne absentujúci druh sociálnej služby, ktorá naplní myšlienku deinštitucionalizácie a variability sociálnych služieb, umožní dostupnú, vhodnú a účelovú kombináciu sociálnych služieb. V zariadení pre seniorov HUMANITÁR sa snažia v maximálnej miere napĺňať potreby prijímateľov sociálnej služby, vhodným a racionálnym stravovaním, zabezpečovaním maximálnej hygieny, potrebnej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, vedením prijímateľov služby k adekvátnej pohybovej aktivite i psychickej a pracovnej činnosti.

DOM SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.

Nadštandardné zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov a prvotriedne zariadenie opatrovateľskej služby v zdravom prostredí Vysokých Tatier, v podtatranskej obci Štrba. Filozofia zariadenia pre seniorov - domova dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby – je postavená na kvalite života a na garancii komplexnej starostlivosti o zdravie. Víziou zariadenia je stať sa prvou možnosťou pre spokojný a plnohodnotný život aj v čase odkázanosti na odbornú starostlivosť a poskytnúť komplexné služby najvyššej kvality. V rámci vízie je spoločným úsilím uspokojovať potreby klientov vďaka odbornému a ľudskému prístupu.

babicka web
pes web
terapie web