Trnavský kraj

SED HORNÉ SALIBY – ZARIADENIE PRE SENIOROV

Od roku 2009 funguje stredisko ako SED Horné Saliby – Domov sociálnych služieb. Spoločné priestory pôsobia príjemne a sú prispôsobené potrebám klientov. Vo všetkých prevádzkach pracuje personál na vysokej úrovni. Lekárska starostlivosť je zabezpečená obvodnou lekárkou a na odborné vyšetrenia chodia klienti s doprovodom. Organizujú pre svojich klientov rôzne kultúrne podujatia a výlety do blízkeho okolia s ohľadom aj na telesne postihnutých klientov. Ich cieľom je poskytnúť pokojnú starobu klientom, motivovať ich k zmysluplnému prežívaniu svojho času a dať im najavo, že sú stále potrební a užitoční.

1
3
2
budova web
bungalov web
strom web

SENIOR PARK, n.o. ROHOVCE

SENIOR PARK sa nachádza v areáli historického kaštieľa a parku v Rohovciach a od hlavného mesta SR Bratislavy je vzdialené len 19 km. Cieľom je prevádzkovanie komplexu ubytovacích zariadení v obci Rohovce najmä pre starších ľudí – seniorov. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať aj veľký historický park a majú zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. Poskytujú 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH, KOŠÚTY

Zariadenie sa nachádza v obci Košúty, vzdialenej 5 km od Galanty a Sládkovičova a 35 km od Trnavy. Sociálna služba sa poskytuje celkom pre 69 prijímateľov, a to pre 20 klientov ako domov sociálnych služieb a 49 klientov ako špecializované zariadenie. Zabezpečujú rozvoj pracovných zručností a záujmové činnosti. Zariadenie sa hlási k hodnotám, ktoré definujú kvalitné poskytované sociálne služby a umožňujú prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí, ktoré vytvára pocit bezpečia, ochrany a dodržiavanie ľudských práv. Investujú do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

3
2
1
budova web
cviceni web
tanec web

DOMOV DÔCHODCOV DOLNÉ SALIBY

Domov dôchodcov sa nachádza v obci  Dolné Saliby v okrese Galanta. Zariadenie je začlenené do radovej zástavby obce, nachádza sa v tichom prostredí. Poskytujú komplexnú starostlivosť pre starších občanov. K areálu patrí aj zeleňou upravený dvor s letným oddychovým kútikom a veľká záhrada. Je to zariadenie pre celoročný pobyt.

PATRIA DOMOV DÔCHODCOV GALANTA

Patria – Domov dôchodcov v Galante bola zriadená v roku 1986 ako „Penzión pre dôchodcov miest a obcí“ s kapacitou 150 lôžok, s priestormi a technickým vybavením prispôsobeným mobilným občanom. Právnu subjektivitu získalo zariadenie 1. marca 2000 a bolo premenované na „Patria – Domov dôchodcov v Galante“. Záujmová činnosť pomáha prijímateľom udržiavať duševnú sviežosť a dobrú fyzickú kondíciu až do vysokého veku. Pravidelne sa uskutočňujú krúžky – šikovných rúk, spevácky, spoločenské hry a pod. Klienti majú možnosť zapojiť sa do kultúrno-spoločenských akcií. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom, ktorý ambuluje priamo v zariadení.

vylet web
prechod
u stolu web
na lavicce web
u stolu web
venku web

HARMONIA- ZARIADENIE PRE SENIOROV HLOHOVEC

Poslaním zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky mesta Hlohovec. V zariadení sa pracuje s dokumentačným modelom podľa prof. Moniky Krohwinkel, ktorého  primárnym cieľom je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach. Okrem toho zabezpečujú aj rôzne záujmové činnosti. Víziou a cieľom zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

DD A DSS PRE DOSPELÝCH V SEREDI

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi sa nachádza v časti Sereď – Dolný Čepeň s rozsiahlym parkovým pozemkom. Ide o kombinované zariadenie, domov dôchodcov, DSS pre dospelých a špecializované zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú starostlivosť. Je to zariadenie s celoročným pobytom poskytujúce štandardné služby. Zabezpečujú rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť. Snažia sa svojim prijímateľom poskytovať druhý domov.

skupina web
jidelna web
u hradu web
budova web
skupina web
venku web

ZARIADENIE PRE SENIOROV MOKRÝ HÁJ

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj sa nachádza v malebnej dedinke 5 km od okresného mesta Skalica. Je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce MOKRÝ HÁJ. Poskytujú sociálne služby celoročnou formou pobytu. Zabezpečujú základné a vedľajšie činnosti ako ošetrovateľskú starostlivosť, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu či stravovanie a ubytovanie. Takisto sa zaujímajú o to, aby mali ich klienti aktívny seniorsky život.

CSS pre starších občanov SAMARITÁN a ZPS Simeon

Autorom myšlienky vybudovať evanjelický dom starostlivosti je Mgr. Jaroslav Mlynár, farár cirkevného zboru ECAV na Slovensku Galanta. Najprv svoju činnosť zahájilo Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, neskôr v obci Kajal aj zariadenie  pre seniorov Simeon. Poskytujú v duchu kresťanskej lásky všetky služby, ktoré obyvatelia potrebujú vzhľadom k ich stupňu odkázanosti. Sú to činnosti odborné a obslužné. Vnútorné a vonkajšie priestory sú bezbariérové, prispôsobené pre rôznych klientov.

web1
web2
web3
Scroll to Top